مدیر گروه مهندسی معماری

دکتر علی رحمانپور

رشته تحصیلی:مهندسی معماری

پست الکترونیک: rahmanpour[at]znu.ac.ir     

تلفن: 0

فکس: 0

https://www.znu.ac.ir/members/rahmanpour-ali


ارتباط با معاونت آموزشی

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-